Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hai bộ ba điểm: a) A = (1; 3; 1), B = (0; 1; 2), C = (0;0; 1)

Câu 4:

Cho hai bộ ba điểm:

a) A = (1; 3; 1), B = (0; 1; 2), C = (0; 0; 1)

b) M = (1; 1; 1), N = (-4; 3; 1), P = (-9; 5; 1)

Hỏi bộ nào có ba điểm thẳng hàng?

Lời giải: