Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Cho hai đường thẳng Xét vị trí tương đối giữa Δ và Δ′; a) Tính khoảng cách giữa

Câu 39:

Cho hai đường thẳng

a) Xét vị trí tương đối giữa Δ và Δ′;

b) Tính khoảng cách giữa Δ và Δ′.

Lời giải:

a) Δ đi qua điểm (1; -3; 4) và có vecto chỉ phương a→ = (2; 1; −2)

Δ′ đi qua điểm ’ (-2; 1; -1) và có vecto chỉ phương a'→ = (−4; −2; 4)

Ta có:

Vậy Δ′ song song với Δ

b) Ta có M′→ = (−3; 4; −5)

a→ = (2; 1; −2)

n→ = M′→ ∧ a→ = (−3; −16; −11)