Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng Δ: Lời giải: Đường thẳng Δ đi

Câu 36:

Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng Δ:

Lời giải:

Đường thẳng Δ đi qua điểm (1; 0; 0) và có vecto chỉ phương a→ = (2; 2; 1).

Ta có A→ = (0; 0; 1), n→ = a→ ∧ A→ = (2; −2; 0).

Vậy khoảng cách từ điểm A đến Δ là