Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song: Lời giải: Ta có → = (1; a;

Câu 34:

Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:

Lời giải:

Ta có → = (1; a; −1) và → = (2; 4; −2)

d//d′⇒ a = 2

Khi đó M′(1; 2; 2) thuộc d’ và M’ không thuộc d. Vậy d // d’ ⇔ a = 2.