Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Cho tứ diện ABCD. Gọi lần lượt là các đường cao của tứ diện xuất phát từ A,B, C, D và r là bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện. Chứng minh rằng:

Câu 34:

Cho tứ diện ABCD. Gọi , , , lần lượt là các đường cao của tứ diện xuất phát từ A, B, C, D và r là bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện. Chứng minh rằng:

Lời giải:

V = + + +