Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình

Câu 33:

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

a)

b)

c)

Lời giải:

a) d và d' cắt nhau.

b) d và d' song song.

c) d và d' chéo nhau.