Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

Câu 28:

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

a)): 3x − 2y − 3z + 5 = 0, (α′): 9x − 6y − 9z – 5 = 0

b)): x − 2y + z + 3 = 0, (α′): x − 2y – z + 3 = 0

c)): x – y + 2z – 4 = 0, (α′): 10x − 10y + 20z – 40 = 0

Lời giải:

a)) // (α′)

b)) cắt (α′)

c)) ≡ (α′)