Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho SA− = 3SA'−. Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.

Câu 27:

Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho SA− = 3SA'−. Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.

Lời giải: