Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (α) : 3x – y + 4z + 2 = 0

Câu 24:

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

(α) : 3x – y + 4z + 2 = 0

(β) : 3x – y + 4z + 8 = 0

Lời giải:

Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α) và (β)

⇔ d(M, (α)) = d(M, (β))

⇔ 3x – y + 4z + 5 = 0