Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau: (α): x + 2y – 2z + 1 = 0

Câu 23:

Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) (α): x + 2y – 2z + 1 = 0

b) (β): 3x + 4z + 25 = 0

c) (γ): z + 5 = 0

Lời giải:

a) d(M,(α)) = 2

b) d(M,(β)) = 28/5

c) d(M,(γ)) = 5