Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Thế nào là một hình đa diện đều? Kể tên các loại hình đa diện đều.

Câu 23:

Thế nào là một hình đa diện đều? Kể tên các loại hình đa diện đều.

Lời giải:

- Một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện đều loại {p;q} nếu:

a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh;

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

- Các loại hình đa diện đều:

    + Khối đa diện loại {3;3} (khối tứ diện đều).

    + Khối đa diện đều loại {3;4} (khối bát diện đều hay khối tám mặt đều)

    + Khối đa diện đều loại {4;3} (khối lập phương)

    + Khối đa diện đều loại {5;3} (khối thập nhị diện đều hay khối mười hai mặt đều)

    + Khối đa diện loại {3;5} (khối nhị thập diện đều hay khối hai mươi mặt đều)