Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau: (α): Ax – y + 3z + 2 = 0

Câu 22:

Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:

(α): Ax – y + 3z + 2 = 0

(β): 2x + By + 6z + 7 = 0

Lời giải:

(α)//(β)