Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Thế nào là một đa diện lồi? Tìm một ví dụ về một hình đa diện không lồi.

Câu 22:

Thế nào là một đa diện lồi? Tìm một ví dụ về một hình đa diện không lồi.

Lời giải:

- Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện xác định (H) được gọi là đa diện lồi.

- Ví dụ về hình đa diện không lồi: