Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Thế nào là hai đa diện bằng nhau? Tìm một ví dụ về hai đa diện bằng nhau.

Câu 21:

Thế nào là hai đa diện bằng nhau? Tìm một ví dụ về hai đa diện bằng nhau.

Lời giải:

- Hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến đa diện này thành đa diện kia.

- Ví dụ về đa diện bằng nhau: