Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong không gian Oxyz cho vecto a→ = (1; −3; 4). a) Tìm y0 và z0 để cho vecto b→ = (2; y0; z0) cùng phương với a

Câu 2:

Trong không gian Oxyz cho vecto a→ = (1; −3; 4).

Lời giải: