Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một hình nón tròn xoay có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh bằng a

Câu 2:

Một hình nón tròn xoay có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh bằng a.

a) Tính diện tích toàn phần và thể tích hình nón đó.

b) Một mặt phẳng đi qua đỉnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Tính diện tích thiết diện được tạo nên.

Lời giải:

a) Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân cạnh a nên hình nón có đường sinh l = a,

có bán kính đáy

và có chiều cao

Gọi là diện tích xung quanh của hình nón, ta có:

Gọi S là diện tích đáy của hình nón, ta có

Vậy diện tích toàn phần của hình nón đã cho là:

Hình nón có thể tích là:

b) Xét mặt phẳng (DAM) đi qua đỉnh D tạo với mặt phẳng đáy một góc 600, cắt đường tròn đáy tại hai điểm A và M. Từ tâm O của đường tròn đáy ta vẽ OH ⊥ AM, do vậy H là trung điểm của đoạn AM. Ta có AM ⊥ (DOH) vì AM ⊥ OH và AM ⊥ DO.

Vậy ∠DHO =

hay

Gọi là diện tích thiết diện cần tìm, ta có: = AH.DH

Vậy