Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’, BB’, CC’. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau

Câu 2:

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’, BB’, CC’. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau

Lời giải:

Dùng phép tịnh tiến vectơ  biến lăng trụ ABC.EFG thành lăng trụ EFG.A’B’C .