Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Nêu hai tính chất đặc trưng của hình đa diện.

Câu 18:

Nêu hai tính chất đặc trưng của hình đa diện

Lời giải:

a) Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.