Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:

Câu 15:

Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:

a) + 0 + + – 26 = 0 ;

b) + + + 8x – 4y – 12z – 100 = 0

Lời giải:

a) Tâm I(3; -1; 8), bán kính r = 10;

b) Tâm I(-2; 1; 3), bán kính r = 8.