Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: A(a; 0; 0), B(0;

Câu 13:

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là:

A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)

Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc nhọn.