Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Tính tích vô hướng của hai vecto a→, b→ trong không gian với các tọa độ đã cho là:

Câu 11:

Tính tích vô hướng của hai vecto a→b→ trong không gian với các tọa độ đã cho là:

Trả lời: