Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' Tính tỉ số: (V_ACA'B')/(V_ABC.A'B'C')

Câu 1:

Cho lăng trụ ABC.A'B'C'

a) Tính tỉ số:

b) Tính biết rằng tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng a, AA' = b và AA' tạo với (ABC) một góc bằng

Lời giải:

(h.1) a) Ta có: = = = = /3

Từ đó suy ra tỉ số phải tìm bằng 1/3.

b) Gọi H là chân đường cao đi qua A của lăng trụ. Khi đó góc (A'H, A'A) = . Từ đó suy ra AH = (b√3)/2.

Ta cũng có:

Do đó:

Từ đó suy ra