Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 7: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây:

Câu hỏi 7:

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây:

(α): x – 2 = 0

(β): x – 8 = 0.

Lời giải:

Ta có (α)//(β)

Lấy M (8;0;0) ∈ (β)

d((α),(β)) = d(M,(α)) = |8 - 2|/√ = 6