Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Viết phương trình mặt cầu tâm I(1; -2; 3) có bán kính r = 5.

Câu hỏi 4:

Viết phương trình mặt cầu tâm I(1; -2; 3) có bán kính r = 5.

Lời giải:

phương trình mặt cầu là:

+ + =