Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?

Câu hỏi 4:

Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?

Lời giải:

B = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oy; C = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oz