Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Chứng minh hai đường thẳng sau đây trùng nhau: d: {x=3-t; y=4+t; z=5-2t} d': {x=2-3t'; y=5+3t'; y=5+3t'; z=3-6t'}

Câu hỏi 4:

Chứng minh hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

Lời giải:

→ = (-1;1;-2); → = (-3;3;-6) ⇒ → =

M (3; 4; 5) ∈ d và M (3; 4; 5) ∈ d’

Nên d trùng với d’