Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian, cho a→ = (3; 0; 1), b→ = (1; -1; -2), c→= (2; 1; -1). Hãy tính a→.( b→ + c→) và |a→ + b→ |.

Câu hỏi 3:

Lời giải: