Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?

Câu hỏi 3:

Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?

Lời giải:

Hình đa diện có tính chất: Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác

Nhưng hình 1.8c có cạnh AB là cạnh chung có 4 đa giác (không thỏa mãn t/c)