Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.

Câu hỏi 3:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ có hai đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’.

Lời giải:

Biểu diễn đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD cạnh a như hình vẽ

Khi đó: Tâm đường tròn là giao điểm 2 đường chéo

Bán kính đường tròn = r = IA = a √2/2

Diện tích đường tròn là: π = π /2

=> diện tích xung quanh của hình trụ thỏa mãn đề bài (l = a) là:

= 2πrl = 2π.a √2/2.a = 2π√2/2

Diện tích khối trụ thỏa mãn đề bài (h = a) là:

V = Bh = π /2.a = π /2