Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.

Câu hỏi 2:

Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.

Lời giải:

Khối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh