Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số { x= -1+2t; y = 3-3t; x = 5+4t}

Câu hỏi 2:

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số

Hãy tìm tọa độ của một điểm M trên Δ và tọa độ một vecto chỉ phương của Δ.

Lời giải:

1 điểm M thuộc Δ là: M (-1; 3; 5) và 1 vecto chỉ phương của Δ là a→ = (2;-3;4)

Câu hỏi 3:

Cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là

a) Hãy chứng tỏ điểm M(1; 2; 3) là điểm chung của d và d’;

b) Hãy chứng tỏ d và d’ có hai vecto chỉ phương không cùng phương.

Lời giải:

a) tọa độ M thỏa mãn phương trình tham số của d với t = -1

Tọa độ M thỏa mãn phương trình tham số của d’ với t = -1

⇒ M là điểm chung của d và d’

b) → = (2;4;1); → = (1;-1;2) là hai vecto không tỉ lệ nên hai veco đó không cùng phương