Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Trong không gian Oxyz, cho một điểm M.Hãy phân tích vecto OM theo ba vecto không đồng phẳng

Câu hỏi 1:

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M. Hãy phân tích vecto  theo ba vecto không đồng phẳng , , đã cho trên các trục Ox, Oy, Oz.

Lời giải:

= +