Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-3: Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0)?

Câu hỏi 1:

Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?

Lời giải:

Có thể chia (H1 ) thành 5 khối lập phương (H0 )

Câu hỏi 2:

Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?

Lời giải:

Có thể chia (H2 ) thành 4 khối hộp chữ nhật (H1 )

Câu hỏi 3:

Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?

Lời giải:

Có thể chia (H) thành 3 khối hộp chữ nhật

(H2 )