Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau: a) 2x –

Câu 9:

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) 2x – y + 2z – 9 = 0 (α)

b) 12x – 5z + 5 = 0 (β)

c) x = 0 (γ;)

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Khoảng cách từ A(; ; ) đến mặt phẳng (α): ax + by + cz + d = 0 là: