Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho hai đường thẳng d và d' chứng minh d và d' chéo nhau

Câu 9:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Xét đường thẳng (d) : có vtcp

và (d’) : có vtcp

+ TH1 :

+ TH2: u→ không song song với u'→:

Nếu hệ có nghiệm duy nhất.

⇒ (d) và (d’) cắt nhau.

Nếu hệ vô nghiệm

⇒ (d) và (d’) chéo nhau.