Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Xác định các giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một

Câu 8:

Xác định các giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau;

a) 2x + my + 3z – 5 = 0 và nx – 8y – 6z + 2 =0

b) 3x – 5y + mz – 3 = 0 và 2x + ny – 3z + 1 = 0

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Mặt phẳng (P): ax + by + cz + d = 0 và mặt phẳng (Q): a’x + b’y + c’z + d’ = 0