Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và ( ;r). Khoảng cách giữa

Câu 8:

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và (;r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r√3 . Một hình nón có đỉnh là O' và có đáy là hình tròn (O;r).

a) Gọi là diện tích xung quanh của hình trụ và là diện tích xung quanh của hình nón, hãy tính tỉ số / .

b) Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỉ số thể tích hai phần đó.

Lời giải: