Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Lập phương trình mặt phẳng (α) qua hai điểm A(1; 0; 1), B(5; 2; 3) và vuông góc

Câu 7:

Lập phương trình mặt phẳng (α) qua hai điểm A(1; 0; 1), B(5; 2; 3) và vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x – y + z – 7 = 0

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình mặt phẳng đi qua M( ; ; ) và nhận n→ = (a ; b ; c) là vec tơ pháp tuyến :

a(x – ) + b(y – ) + c(z – ) = 0.

+ Tích có hướng của u→ = (; ; ) và v→ = (; ; ) là:

= (; ; ).

Tích có hướng vuông góc với mỗi vec tơ u→; v→