Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tính khoảng cách giữa đường thẳng Δ { x=-3+2t; y=-1+3t; x=-1+2t} và mặt phẳng (α) 2x - 2y + x + 3 =0

Câu 6:

Lời giải:

Xét phương trình:

2(-3 + 2t) – 2(-1 + 3t) + (-1 + 2t) + 3 = 0

⇔ 0t – 2 = 0

Phương trình vô nghiệm

⇒ (Δ) // (α).

Điểm A(-3; -1; -1) ∈ (Δ).

Kiến thức áp dụng

+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 và đường thẳng d:

Xét phương trình A( + at) + B( + bt) + C( + ct) + D = 0 (1)

+ Nếu (1) vô nghiệm ⇒ (d) không có điểm chung với (α) ⇒ d // (α).

+ Khoảng cách từ điểm M(; ; ) đến (α) là: