Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Mặt cầu ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính bằng: A) √3/2 B) √2 C) √3 D) 4/4

Câu 6:

Lời giải: