Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu: A)

Câu 6:

Các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

A) Hình chóp tam giác (tứ diện)

B) Hình chóp đều ngũ giác

C) Hình chóp tứ giác

D) Hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Chọn đáp án C. Hình chóp tứ giác có các đỉnh có thể không ở trên cùng một mặt cầu.