Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây: a) x^2 + y^2 + z^2 - 8x -2y + 1 =0

Câu 5:

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây:

+ + – 8x – 2y + 1 = 0

+ + – 6x + 8y + 15z – 3 = 0

Lời giải:


Kiến thức áp dụng

+ Mặt cầu tâm I(a; b; c), bán kính R có phương trình:

+ + =

+ + - 2ax - 2by - 2cz + + + - = 0