Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: A) 0 B) 1 C) 2 D) Vô

Câu 5:

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

A) 0

B) 1

C) 2

D) Vô số

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn.