Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD trung điểm G của MN có toạ độ bằng

Câu 5:

Lời giải: