Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện. B) Tam giác ABD là tam giác đều. C) AB ⊥ CD.

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện.

B) Tam giác ABD là tam giác đều.

C) AB ⊥ CD.

D) Tam giác BCD là tam giác vuông.

Lời giải: