Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính: Lời giải: Kiến thức áp dụng + Tích vô hướng của hai vec tơ và là:

Câu 4:

Tính:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Tích vô hướng của hai vec tơ là: