Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau: Lời giải: Kiến thức áp dụng

Câu 4:

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng