Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

A)Lớn hơn hoặc bằng 6

B)Lớn hơn 6

C) Lớn hơn 7

D) Lớn hơn hoặc bằng 8

Lời giải:

Chọn đáp án A. Lớn hơn hoặc bằng 6.

Hình tứ diện có 6 cạnh.