Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn chứa một đường tròn cố định cho trước. Lời giải:

Câu 3:

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn chứa một đường tròn cố định cho trước.

Lời giải:

Gọi I là tâm của mặt cầu chứa đường tròn (C) cố định cho trước.

⇒ I cách đều tất cả các điểm M thuộc đường tròn (C)

⇒ I nằm trên đường thẳng đi qua tâm của đường tròn (C) và vuông góc với mặt phẳng chứa (C).