Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho hình bình hành OADB có OA=a, OB=b (O là góc toạ độ). Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Câu 3:

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Ta có: A(-1; 1; 0) và B( 1; 1; 0)

Gọi I là tâm của hình bình hành OADB. Khi đó I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy I(0; 1; 0).